×
 

Over ons

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zijn verplicht bij de uitvoering de burgers in de gemeente te betrekken, zowel bij de beleidsvoorbereiding als bij de beleidsadvisering). Iedere burger kan individueeel of namens een belangenorganisatie voorstellen ten aanzien van het beleid neerleggen bij het College van B&W.

De beleidsadvisering wordt in onze gemeente gestalte gegeven via de Wmo Adviesraad. Alle aan de Wmo gerelateerde voorstellen die het College van B&W in de gemeenteraad wil laten behandelen, worden eerst voor een advies voorgelegd aan de Wmo Adviesraad. Dit advies kan leiden tot wijzigingen in het B&W voorstel en wordt met het definitieve voorstel van B&W aan de gemeenteraad voorgelegd. De Wmo Adviesraad kan ook ongevraagde adviezen uitbrengen.

De leden van de Wmo Adviesraad worden met name gerecruteerd uit organisaties die een belang hebben bij de juiste uitvoering van de Wmo. Daarnaast kunnen ook maatschappelijk betrokken burgers op persoonlijke titel lid zijn van de Wmo Adviesraad. Op dit moment zijn de volgende instanties/competenties in de raad vertegenwoordigd:

  • Senioren
  • Stichting Platform Gehandicapten Beleid Geldrop-Mierlo
  • Jeugd
  • Zorg

8 Email

Related